Általános szerződési feltételek

A Kávai Kertépítés honlapján (www.kavaikertepites.hu) elektronikus úton megrendelést leadó látogatók részére.

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés nyelve magyar, és írásba nem foglalt szerződésnek minősül. Azt az Eladó nem iktatja, utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. A szerződés a Les Mapitom Kft. és a rendelést leadó jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) között jön létre.

Az ÁSZF rögzíti a Les Mapitom Kft. (www.kavaikertepites.hu) weboldalán elérhető online szolgáltatások leírását (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) és igénybevételének feltételeit.

 

1. Eladó adatai

A www.kavaikertepites.hu üzemeltetője, a Les Mapitom Kft. adatai:
Székhely: 1135 Budapest, Frangepán utca 77.
Cégjegyzék szám: 01-09-275869
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság (mint Cégbíróság)
Adószám: 25450282-2-41

Telephely címe: 1135 Budapest, Frangepán utca 77.
E-mail: info@kavaikertepites.hu
Hatósági engedély: XIII/11575/2/2014/B
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-59571/2012

 

2. Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Les Mapitom Kft. jogosult honlapján (www.kavaikertepites.hu) a jelen Szabályzatot egyoldalúan is módosítani – a Megrendelők (weboldal felületén történő) előzetes tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap (www.kavaikertepites.hu) első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Megrendelő, amennyiben belép a Les Mapitom Kft. által üzemeltetett weboldal felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online felület tartalmának megtekintésére.

A Les Mapitom Kft. fenntart magának minden jogot az online felület, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az online felületen megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Les Mapitom Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Szolgáltatás leírása, részvételi feltételek

A Les Mapitom Kft. a www.kavaikertepites.hu weboldalon bemutatja a szolgáltatás kínálatot, amelyek közül a Megrendelő választhat. A feltüntetett kínálat minden esetben tájékoztató jellegű, valamint a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Megrendelő összeállítja a megrendelési listáját, amely tartalmazza a Les Mapitom Kft. által igénybe vett szolgáltatásokat. A megrendelési lista leadása, valamint az egyéb szükséges adatok megadása után a Les Mapitom Kft. felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot.

Csak azok a Megrendelők vehetik igénybe a Les Mapitom Kft. szolgáltatását, akik elfogadják a Szabályzatot, hozzájárulnak adataik kezeléséhez és feldolgozásához. …

 

4. A szerződés létrejötte

A szerződés a következőképpen jön létre:

A Les Mapitom Kft. szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére a www.kavaikertepites.hu internetes felületén keresztül,

a Megrendelő ajánlatot tesz a Les Mapitom Kft. részére a szolgáltatás igénybevételére,

A Les Mapitom Kft. a vételi ajánlatot feldolgozza és – a szükséges egyeztetésekkel együtt – 24 órán belül megválaszolja.

 

5. Szellemi tulajdonjogok védelme, jogosulatlan igénybevétel

A Les Mapitom Kft. fenntart magának minden jogot a www.kavaikertepites.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a www.kavaikertepites.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Les Mapitom Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
A www.kavaikertepites.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Les Mapitom Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltatás szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a www.kavaikertepites.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.kavaikertepites.hu weboldal, vagy annak bármely része módosítható, illetve indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
Az kavaikertepites.hu név szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Les Mapitom Kft. írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Les Mapitom Kft. nem vállal felelősséget harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel a Les Mapitom Kft. rendszerébe, vagy amelyekre a www.kavaikertepites.hu weboldalon hivatkoznak. A Les Mapitom Kft. nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.

A Megrendelő a látogatás időtartama alatt köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint nem csorbíthatja sem a Les Mapitom Kft., sem más Megrendelők jó hírét és jogait.

A Megrendelő nem használhatja az online felület egészét, vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra: nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit. Nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Megrendelőket a honlap használatában; nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Les Mapitom Kft. jóváhagyása nélkül; nem zavarhatja meg az online felület biztonságát; nem használhatja az online felületet kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet olyan üzeneteket az online felületre, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak; nem hozhat létre álüzeneteket valamely más Megrendelő identitásának meghamisítása céljából. …
A fentebb leírtak mellett természetesen tilos magát a Les Mapitom Kft. szolgáltatását is jogosulatlanul igénybe venni.

Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezés/szabály megsértését támogatja;
  olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Megrendelő, a Les Mapitom Kft., közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
  egy másik Megrendelő megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Les Mapitom Kft. szolgáltatását;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a www.kavaikertepites.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy online felületek megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról, tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

 

A Les Mapitom Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat az online felületéről eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Megrendelővel szemben, aki a Les Mapitom Kft. kárát a nyújtott szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Les Mapitom Kft. szolgáltatásának jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabály(ok) megsértése miatt a Les Mapitom Kft. -re kiszabott bírság is kárnak minősül.

 

6. Felelősség

Annak ellenére, hogy a Les Mapitom Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a www.kavaikertepites.hu online felületen található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, azonban teljes felelősséggel nem minden esetben tudja garantálni azokat a Megrendelő számára. A Les Mapitom Kft. nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a www.kavaikertepites.hu online felület használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Les Mapitom Kft. pontatlanságot fedez fel a tartalmakban, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani, feltéve, ha módjában áll.

A Les Mapitom Kft. különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre esetleg a www.kavaikertepites.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.kavaikertepites.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Les Mapitom Kft. honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Les Mapitom Kft. honlapjára feltett tartalom, amennyiben a Les Mapitom Kft. számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.kavaikertepites.hu honlap nem kompatibilis a Megrendelő termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
  műszaki nehézségek, beleértve a www.kavaikertepites.hu online felülettel kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 

A jelen pont rendelkezései nem érintik a Les Mapitom Kft. tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Jogszabályban meghatározott kivételekkel az www.kavaikertepites.hu honlapon a hirdetők által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a hirdetők felelnek.

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Les Mapitom Kft.
Levelezési cím: 1135 Budapest, Frangepán utca 77.
Telefonszám: 06 30 395 5947
E-mail: ingo@kavaikertepites.hu

 

8. Egyéb rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.